Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz
 

Souhrnná informace o realizaci projektu OPVK

Číslo aktivity projektu                                  09

Název klíčové aktivity                                   Multimediální učebna

                                                                     pro filmovou a mediální výchovu

Podrobný popis průběhu realizace projektu

Projekt byl zahájen v únoru 2009 pracovní poradou projektového manažera, věcného manažera a pedagoga, odpovědného za tuto aktivitu. Došlo k bližšímu seznámení s požadavky  A9, proběhlo prvotní rozdělení požadavků, stanovili jsme si, jak zahájíme činnost v aktivitě. Bylo rozhodnuto o jednotlivých úkolech a plánu pro období trvání grantu, způsob vedení dokumentace a zápisů.

V dalším období byl promýšlen a navržen konkrétní postup, kterým se budeme řídit při tvorbě multimediální učebny. Byl zpracován návrh na vybavení učebny, její využívání ke konkrétním aktivitám. Bylo rozhodnuto rozdělit aktivitu do dvou částí. V prvním roce bude vytvořena učebna, v dalších letech potom dojde k jejímu průběžnému využívání.

Byly vypracovány dokumenty k výběrovému řízení na dodavatele techniky. Bylo rozhodnuto o hlavních technických komponentech multimediální učebny - IT Smart Board (nutný dotykový displej), digitální videokamera, multimediální počítač + vhodné softwary (střihačský program Avid Liquid + další). Promýšlel se vzhled budoucí učebny, umístnění techniky v ní, její účelnost a praktičnost.

Dalším krokem projektu začalo být využívání učebny pro mediální a filmovou výchovu jako volitelného předmětu. Cílovou skupinu tvořili žáci 7. a 8. tříd, kteří se začali seznamovat se světem médií, s možnostmi nových technologií. Začali pracovat s danými komponenty učebny, využívat je pro své tvůrčí záměry i své vzdělávání. S učebnou a jejím vybavením se seznámili i další vyučující a učebna se stala místem, které pomáhá a slouží i ostatním žákům naší školy v konkrétních miniprojektech jednotlivých předmětů a aktivitách.          

Dosažené cíle projektu

  • 1. Výstupem se stala učebna jako nový produkt. Vytvořily se podmínky pro výuku multimediální výchovy.
  • 2. Učebna se využívá prakticky všemi pedagogy ZŠ Pelhřimov, Na Pražské a také všemi žáky této školy.
  • 3. Školní časopis, který kompletně vznikl v multimediální učebně během hodin mediální výchovy, vznikly také videoprezentace, které dokazují, jak žáci zvládli práci s danou technikou.
  • 4. Projekt umožnil vyučujícím i žákům naučit se pracovat sinteraktivní tabulí a zdokonalit se po technické stránce – práce na PC, videokamerou, novými softwary.
  • 5. Do projektu byla postupně zapojena většina žáků 2. stupně, včetně dětí sSPU. Posílil jejich kompetence učební, křešení problémů, komunikativní, občanské, sociální a personální

Zpětná vazba od cílových skupin

Zpětnou vazbou byl zájem žáků o práci s novými technologiemi, jejich nadšení pro práci i výsledky jejich práce.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů

Počet nově vytvořených materiálů: 1 produkt - multimediální učebna, školní časopis videoprezentace

Problémy při realizaci

Při realizaci projektu se nevyskytly žádné závažnější problémy. Snad pouze, díky zvýšenému zájmu žáků o práci s moderními technologiemi a jednomu multimediálnímu počítači, bylo nutné stanovovat jakýsi pořadník pro jednotlivé činnosti - někteří žáci tak museli čekat na možnost pracovat s tímto komponentem multimediální učebny.

Ideální by bylo, pokud by každé dítě mělo k dispozici svůj multimediální počítač. 

Udržitelnost projektu – jak bude zajištěn po dobu pěti let po ukončení realizace

Vytvořená multimediální učebna v rámci aktivity 09 bude využívána i v dalších letech jak pro mediální a filmovou výchovu, tak i pro další předměty.

Rovné příležitosti

Ve vytvořené učebně mohou pracovat všichni žáci ZŠ Pelhřimov, Na Pražské.

Učebna je vhodná i pro práci s dětmi s SPU či s dětmi hendikepovanými.

Úplná aktivita, veškerá dokumentace je k nahlédnutí u ředitele Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543,

Mail: reditel@zs-prazska-pe.cz

Tel. 565 323 952

Veškeré výstupy k této aktivitě najdete v této příloze:Přiložené soubory:
  • vystupy.doc
  •  
    Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz