Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz
 

Z Á P I S

Ze zasedání Školské rady ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 konané dne 21. října 2009

Přítomni:  členové školské rady viz. prezenční listina

Přizvaní: Mgr. Luděk Charouzek – ředitel školy

Předseda školské rady přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání

1/ zahájení

2/ kontrola zápisu a usnesení

3/projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/2009

4/různé

5/určení zapisovatele pro zasedání Školské rady

H l a s o v á n í –  program byl schválen jednohlasně všemi přítomnými

Zapisovatelem pro zasedání školské rady byl navržen Mgr. Pavel Kranda.

H l a s o v á n í : schváleno jednohlasně

ad/2 usnesení z posledního zasedání ŠR bylo projednáno bez připomínek

ad/3 před zasedáním ŠR byla jejím členům rozeslána Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 k prostudování.

Její obsah podrobně vysvětlil Mgr. Luděk Charouzek – ředitel školy. Zpráva je vypracována ve dvou vyhotoveních. Jedno předáno zřizovateli, druhé uloženo ve sborovně školy.

Hlasování –Výroční zpráva o činnosti školy schválena jednohlasně.

ad/4   v diskuzi vystoupil ing. Tomáš Dufek- místostarosta MÚ, který stručně hodnotil

práci školy. Vyzdvihl úspěchy školy při získávání grantů z evropských fondů.

Ředitel školy Mgr. Luděk Charouzek  hovořil  o provedených opravách  ve škola a o rekonstrukci školní jídelny.Poděkoval MěÚ Pelhřimov za péči, kterou věnuje školství ve městě.

V Pelhřimově dne 21. 10. 2009                                            Zapsal: Mgr. Pavel Kranda

Ověřil: Mgr. Pavel Zenáhlík předseda ŠR

            Mgr. Miloslav Jirků

U s n e s e n í

Ze zasedání Školské rady ZŠ Pelhřimov,Na Pražské 1543 ze dne 21. 10. 2009

 

Školská rada Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543

j m e n u j e

  • - Zapisovatelem pro jednání školské rady Mgr. Pavla Krandu

1/ s c h v a l u j e – Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008/9009       

Zapsal:  Mgr. Pavel Kranda

 

Ověřil: Mgr. Pavel Zenáhlík  v.r.

            Mgr. Miloslav Jirků v.r.

 

  
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz