Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

Z Á P I S z 5. zasedání Rady školy ZŠ Na Pražské 1543, Pelhřimov, ze dne 1.11.2005


Přítomni: 10 členů, 2 členové omluveni /dle prezenční listiny, příloha zápisu/

Přizvaní : Mgr.Charouzek Luděk – ředitel ZŠ

Předseda RŠ přivítal přítomné na jednání a seznámil je s programem 5.zasedání RŠ.

1/ zahájení

2/ představení nového člena RŠ

3/ kontrola předchozích zápisů a usnesení

4/ Výroční zpráva o činnosti školy

5/ stav tvorby Školského vzdělávacího programu /ŠVP/

6/ různé

H l a s o v á n í -
program byl jednohlasně schválen /10 přítomných/.

Zapisovatelkou na 5.zasedání RŠ navržena Jana Kasalá.

H l a s o v á n í – schváleno 9 hlasy /10 přítomných/.

2/ Předseda RŠ představil nového člena RŠ z řad rodičů – pana Jana Donabauera za ukončení členství pí.Drábkové / syn ukončil školní docházku /. Pan Donabauer byl schválen plenárním zasedáním SRPDŠ.

3/ Předseda RŠ provedl kontrolu dosavadních zápisů z RŠ za předchozí období s tímto závěrem: na 1.zasedání RŠ 8.12.2003, byl přednesen problém dopravní situace před 3.ZŠ Pelhřimov /dále se tato problematika objevovala i v dalších zápisech s navrženým řešením/. Do dnešního dne není tato situace vyřešena.

RŠ vyslovuje nespokojenost s přístupem zřizovatele k řešení dopravní situace před školou. Doporučení zřizovatele /uzamčení vrat/, neřeší dopravní situaci v ulici před školou.

RŠ žádá, aby zřizovatel důrazně řešil problémy a doporučení RŠ k uvedené situaci a s konečnou platností vyřešil dopravní situaci před 3.ZŠ Pelhřimov, tak jak je navrhováno RŠ dne 2.11.2004.

4/
Ředitel školy sdělil, že Výroční zpráva / která byla všem členům RŠ zaslána před jednáním RŠ /, byla včas předána zřizovateli. Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky ani dotazy k Výroční zprávě.

Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena /10 hlasy/.

5/ Ředitel školy krátce pohovořil o ŠVP a RVP. Škola již začala pracovat na tvorbě ŠVP, vybráni a proškoleni 4 koordinátoři. Škola se chce zapojit od 1.9.2006. Podrobněji seznámil ředitel přítomné rodiče a členy RŠ s ŠVP a RVP na SRPDŠ. Škola je otevřena všem připomínkám, nápadům, návrhům ohledně ŠVP ze stran rodičů, členů RŠ.

6/ - ředitel školy podal informaci, že 3.ZŠ Pelhřimov se dostala do grantového programu 20 škol v ČR k tvorbě ŠVP
     - škola nabízí dětem zakoupení SCIO TESTU, jedná se o moderní způsob testování dětí /5. až 9.ročníků/, zjišťování předností a slabých míst ve školní výuce a znalostech žáků vzhledem k celostátním výsledkům
     - Mgr.Zenáhlík informoval o zapojení školy do počítačového programu ,, Za školou “, proškoleni 4 učitelé, přiděleno 100 licencí k používání do 31.8.2006. Tento program se týká všech ročníků. Program umožňuje učitelům komunikovat s dětmi přes počítač, zadávat podle učebnice úkoly /dětem, které jsou nemocné/, procvičování.
     - ředitel školy doplnil informace předsedy o stavu zápisu budoucích prvňáků na další školní rok o spádových oblastech pro 3.ZŠ / zápisy do 1.tříd /. Uvedl, že vzhledem k umístění školy je tato škola oproti 1.a 2.ZŠ v nevýhodě z důvodu málo dojíždějících žáků. 3.ZŠ má dostačující prostory, které renovuje, neustále vylepšuje, investuje do těchto úprav.

RŠ se domnívá, že by byla škoda, když škola investuje do zkvalitnění prostor a úprav školy, aby toto zůstalo nevyužito z důvodu nedostatku žáků. Doporučuje, aby zřizovatel více dbal na rovnoměrnou naplněnost jednotlivých škol z důvodu využití prostorových kapacit školy, využití finančních prostředků na vzdělávání učitelů, nákup učebnic, učebních pomůcek, na mzdy atd.

V Pelhřimově dne 2.11.2005

Zapsala:
Kasalá Jana

Ověřil : Mgr.Otta Jiří v.r. /předseda RŠ/
              Mgr.Havel Václav v.r.


U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady školy ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 ze dne 1.11.2005


Rada školy při ZŠ Pelhřimov, Na Pražské:

j m e n u j e - zapisovatelkou zápisu jednání RŠ paní Janu Kasalou

1/ b e r e n a v ě d o m í

a/
představení nového člena RŠ za rodiče – Jan Donabauer
b/ stav tvorby Školského vzdělávacího programu /ŠVP/ c/ účast 3.ZŠ Pelhřimov v grantovém programu 20 škol v ČR

2/ s ch v a l u j e
Výroční zprávu o činnosti školy

3/ d o p o r u č u j e 
zřizovateli regulovat kapacitu prvních tříd, dbát na rovnoměrnou naplněnost jednotlivých škol / z důvodu využití prostorových kapacit školy, využití finančních prostředků na vzdělávání učitelů, nákup učebnic, učebních pomůcek, na mzdy, apod./.

4/ p o ž a d u j e
na zřizovateli s konečnou platností vyřešit dopravní situaci před 3.ZŠ Pelhřimov

Zapsala: Jana Kasalá

Ověřil: Mgr. Otta Jiří v.r. /předseda RŠ/
             Mgr. Havel Václav v.r. 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz