Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

Z Á P I S z 4. zasedání Rady školy ZŠ Na Pražské 1543, Pelhřimov, ze dne 23.6.2005


Přítomni: 11 členů, 1 člen omluven /dle prezenční listiny, příloha zápisu/

Přizvaní : Mgr.Charouzek Luděk – ředitel ZŠ

Předseda RŠ přivítal přítomné na jednání a seznámil je s programem 4.zasedání RŠ.

1/ inspekční zpráva /ředitel/

2/ koncepce školního roku 2005-2006 /ředitel/

3/ různé

H l a s o v á n í
- program byl jednohlasně schválen /11 přítomných/.

Zapisovatelkou na 4.zasedání RŠ navržena Jana Kasalá.

H l a s o v á n í – schváleno 10 hlasy /11 přítomných/.

Předseda RŠ sdělil členům RŠ, že dne 10.5.2005 schválilo ZM zřizovací listinu a volební řád školy. Dále stručně seznámil s novelou školského zákona, týkající se školské rady.

Vznesen požadavek, zda by bylo možné umístit zřizovací listinu školy na webové stránky RŠ.

1/ Ředitel školy seznámil přítomné s inspekční zprávou, která je k dispozici u ředitele školy, předsedy RŠ a na webových stránkách školy. Inspekce proběhla v měsíci květnu 2005 s výsledkem – velmi dobře.

2/ Ředitel školy seznámil přítomné s koncepčním záměrem pro školní rok 2005-2006. Všichni přítomní dostali k dispozici leták – informace pro rodiče šk.rok 2005-2006, kde jsou podrobně popsány aktivity nastávajícího šk.roku.

3/ Různé:
-
ředitel sdělil, že od nového školního roku odchází 2 učitelé
- paní Drábková podala informaci o využívání sportovního areálu školy veřejností. Město doporučilo škole, aby sportovní areál dala k dispozici veřejnosti /děti, mládež/. Škola vybírá 100,-Kč za 1 hodinu, ale bylo by potřeba, kdyby byl ustaven správce areálu, aby dohlížel na dodržování pořádku v areálu a nedocházelo k ničení majetku.

V Pelhřimově dne 24.6.2005

Zapsala:
Kasalá Jana

Ověřil : Mgr.Otta Jiří v.r. /předseda RŠ/


U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady školy ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 ze dne 23.6.2005


Rada školy při ZŠ Pelhřimov, Na Pražské:

j m e n u j e - zapisovatelkou zápisu jednání RŠ paní Janu Kasalou

1/ b e r e   n a   v ě d o m í
a/
informace o inspekční zprávě
b/ koncepční záměr pro školní rok 2005 – 2006
c/ informaci o užívání sportovního areálu školy

2/ u k l á d á
předsedovi RŠ dořešit do 31.10.2005 složení RŠ vzhledem k usnesení ZM ze dne 10.5.2005

3/ d o p o r u č u j e
řediteli školy vstoupit v jednání ve věci zajištění správce sportovního areálu školy s Úřadem práce a se Sdružením pro péči o duševně nemocné Fokus Vysočina /dobrovolníci/

Zapsala: Jana Kasalá

Ověřil: Mgr. Otta Jiří v.r. /předseda RŠ/ 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz