Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

Zápis z 3. zasedání Rady školy ZŠ Na Pražské 1543, Pelhřimov, ze dne 2.11.2004


Přítomni: 7 členů, 5 členů omluveno /dle prezenční listiny, příloha zápisu/

Přizvaní : Mgr.Charouzek Luděk – ředitel ZŠ

Předseda RŠ přivítal přítomné na jednání a seznámil je s programem 3.zasedání RŠ.

1/ představení nového člena RŠ

2/ kontrola usnesení ze dne 31.3.2004

3/ výroční zpráva školy

4/ různé

H l a s o v á n í
- program byl jednohlasně schválen /7 přítomných/.

Zapisovatelkou na 3.zasedání RŠ navržena Jana Kasalá


U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady školy ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 ze dne 2.11.2004


Rada školy při ZŠ Pelhřimov, Na Pražské:

1/ b e r e n a v ě d o m í

a/
zvolení nového člena RŠ z řad pedagogických pracovníků
b/ plnění úkolů z usnesení ze dne 31.3.2004

2/ s ch v a l u j e

a/
Zapisovatelku RŠ pro jednání Janu Kasalou
b/ Účast ředitele školy na 3.zasedání RŠ
c/ Výroční zprávu školy za školní rok 2003/2004

3/ u k l á d á

předsedovi RŠ svolat další jednání RŠ po zpracování zprávy za rok 2004

4/ d o p o r u č u j e

členům RŠ – zastupitelům:

na jednání zastupitelstva se nadále zabývat otázkou řešení dopravní situace před ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543

Zapsala: Jana Kasalá

Ověřil: Mgr. Otta Jiří v.r. /předseda RŠ/
            Ing. Dufek Tomáš v.r. /místopředseda RŠ/

H l a s o v á n í – schváleno 6 hlasy /7 přítomných/.

Předseda RŠ seznámil přítomné s novým členem RŠ Mgr.Zenáhlíkem, který byl zvolen jako zástupce pracovníků školy do RŠ.

Znovu řešena kontrola dopravní situace u školy /Mgr.Havel – jednání na Policii ČR – možnost odklonění trasy, kdyby byla uzavřena hlavní silnice, byla by silnice kolem školy obchvatová.
Dále sdělil, že bylo jednáno i o vykoupení pozemků pod MŠ – majitelé žádají vysokou cenu za pozemky/.
Škola žádá o zlepšení dopravního značení, není spokojena s dopravní situací u školy /s dosavadním řešením/.

RŠ se dohodla na třech bodech /viz.Výroční zpráva školy/
- přístup rodičů s dětmi do MŠ Čtyřlístek pouze z ulice U Rendlíku – tam vybudovat malé parkoviště
- na komunikaci U Stínadel instalovat zpomalovací pás před vjezdem do areálu školy a naproti vjezdu na protější zeď instalovat zpětné zrcadlo
- instalovat blikající značky POZOR DĚTI.
- Nesouhlasí s tím, že ulice vedoucí kolem školy je obchvatová.RŠ upozorňuje, že tu sídlí 1 ZŠ a 2 MŠ.

RŠ žádá Město Pelhřimov, aby se i nadále touto situací zabývalo.

3)
výroční zpráva školy
- každý člen RŠ se mohl s výroční zprávou školy seznámit na webových stránkách školy.
- Ředitel školy stručně seznámil RŠ s výroční zprávou školy za rok 2003/2004 - loňský školní rok považován za velice klíčový a úspěšný, zlom v kolektivu učitelů, nasměrování na modernější metody práce, úspěšné projekty: Akademie, Vstup do EU, Adaptační kursy v Hříběcí, Povolání – zkouška v terénu…
- personální otázka – odchod tří učitelů, nově nastoupil Mgr.Kranda, Mgr.Novotná, Mgr.Nechvátal, Mgr.Fišarová byla jmenovaná výchovnou poradkyní
- výsledky přijímacích pohovorů 2003/2004 – 100%
- učební plán – podle základních škol – od 1.září 5 tříd se sportovním zaměřením
- přípravy na nový šk. zákon – Rámcový vzdělávací program
- celodenní školení pro všechny učitele – grant Ministerstva školství na další vzdělávání
- údržba školy – nová střešní krytina na 2.st., oprava soc.zařízení, ŠJ – nábytek, nová škrabárna, podlahová krytina ve 4 učebnách na 2.stupni…

H l a s o v á n í: Výroční zpráva školy za rok 2003/2004 schválena jednohlasně

4/ Různé:
- ředitel sdělil, že bude předělán celý systém web.stránek školy /současný nefunkční/ - přechod na tzv. redakční systém
- poděkování všem, kdo se podíleli na distribuci dotazníků Města Pelhřimov – Komunitní plánování – sociální služby /Kasalá Jana/

V Pelhřimově dne 8.11.2004

Zapsala:
Kasalá Jana

Ověřil : Mgr.Otta Jiří v.r. /předseda RŠ/
              Ing.Dufek Tomáš v.r. /místopředseda RŠ/ 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz