Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

Zápis z 2. zasedání Rady školy ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 ze dne 31.3.2003


Přítomni: 9 členů, 3 členové omluveni /dle prezenční listiny, příloha zápisu/

Přizvaní: Mgr.Charouzek Luděk - ředitel ZŠ

Předseda RŠ přivítal přítomné na jednání a seznámil je s programem 2.zasedání RŠ.

1/ Kontrola plnění usnesení ustavující schůze.

2/ Projednání Výroční zprávy o finančním hospodaření školy za rok 2003.

3/ Různé

H l a s o v á n í
- program byl jednohlasně schválen /8 přítomných/.

Zapisovatelkou na 2.zasedání RŠ navržena Jana Kasalá.

H l a s o v á n í – schváleno 7 hlasy /8 přítomných/.

Poté přizván na jednání ředitel školy. Přivítání ředitele školy.

H l a s o v á n í - účast ředitele jednohlasně schválena /8 přítomných/.

ad 1/ Předseda RŠ zopakoval úkoly z minulého zasedání RŠ.

- bod 3 usnesení ze dne 4.12.2003 – svolat jednání RŠ nejpozději do 3 týdnů po vyhotovení zprávy o hospodaření školy. S p l n ě n o dnešním jednáním.
- jedním z úkolů pro Ing. Dufka bylo řešení dopravní situace v blízkosti školy.

/Situace se řeší, Ing.Dufek tuto záležitost projednával na jednání RM, kde řešení této situace prosazoval a uváděl jako velmi důležité. Město se přihlásilo na Krajském úřadě do Projektu. Záleží na vyjádření policie. Za nepřítomného Ing.Dufka jeho vyjádření k tomuto problému sdělila RŠ Jana Kasalá/.

ad 2/ Projednání Výroční zprávy o finančním hospodaření školy za rok 2003

- vyjádření ředitele školy k předložené zprávě
- poznámka předsedy RŠ – rozchází se zákon o RŠ s požadavky zřizovatele

H l a s o v á n í o schválení finančního hospodaření za rok 2003 – jednohlasně schváleno /9 přítomných/.

ad 3/ Různé

- ředitel školy seznámil RŠ s rozpočtem na letošní rok /2004/ - provozní a mzdové prostředky
- k zmíněné dopravní situaci ředitel uvedl: dopravní situace v areálu školy se řeší již dlouho, zdá se neřešitelná, možnost retardérů na silnici Policie zamítla, do konce března mohlo Město požádat o grant /toto se nestihlo/. Škola navrhuje vybudovat malé parkoviště pod MŠ, tak, aby se chodilo odspodu. Dát retardér v úrovni vrat /kdo zajíždí musí zpomalit, většinou se jedná o rodiče dětí MŠ/ a na protější zeď přes silnici připevnit zrcadlo /směr Strachovské rybníky/. Pokud nebude možné uvedené řešení, tak ponechat stávající stav. Dále uvedl, že k uvedené situaci proběhlo jednání s MěÚ. Pan Březina, místostarosta, v zastoupení MěÚ rozhodl, že od 5.4.2004 se budou zavírat vstupní vrata do areálu školy, a to od 7.00 hod. do 8.00 hod. a od 14.00 hod. do 15.30 hod. Škola s tímto řešením nesouhlasí, ale nařízení splní. Umístění retardérů v úrovni vrat bylo ze strany MěÚ podpořeno.

Člen RŠ pan Mgr.Havel se k tomu vyjádřil v tom smyslu, že bude interpelovat v zastupitelstvu vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím se situace ještě zhorší.

Rada školy navrhuje, aby Město zvážilo vykoupení pozemku pod MŠ za účelem vybudování parkoviště. Žádá o zapojení členů zastupitelstva do řešení této otázky.

- předseda RŠ uvedl, že doposud škola neobdržela zřizovací listinu
/teprve na posledním jednání RM se tyto listiny schvalovaly, čeká se na usnesení, poté budou zřizovací listiny na jednotlivé školy rozeslány – uvedla Jana Kasalá/

- navržena změna příštího jednání RŠ - termín konání - září 2004 /rozpočet školy společně s Výroční zprávou školy/. RŠ souhlasí s tímto návrhem.

V Pelhřimově 6.4.2004

Zapsala:
Jana Kasalá

Ověřil : Mgr. Otta Jiří v.r./předseda RŠ/
              Ing.Dufek Tomáš v.r./ místopředseda RŠ/


U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady školy ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 ze dne 31.3.2004


Rada školy při ZŠ Pelhřimov, Na Pražské:

1/ b e r e n a v ě d o m í

a/
změnu termínu konání příštího zasedání RŠ na září 2004
b/ plnění úkolů z usnesení ze dne 4.12.2003
c/ dopravní situaci před školou Na Pražské 1543
d/ účast ředitele školy na 2.zasedání RŠ

Zapisovatelkou RŠ pro dnešní jednání pověřena Jana Kasalá

2/ s ch v a l u j e

Výroční zprávu o finančním hospodaření ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 za rok 2003

3/ u k l á d á

předsedovi RŠ svolat další jednání RŠ

4/ d o p o r u č u j e

členům RŠ – zastupitelům

předložit řešení dopravní situace před ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 na jednání zastupitelstva.

Zapsala: Jana Kasalá

Ověřil: Mgr. Otta Jiří v.r. /předseda RŠ/
             Ing. Dufek Tomáš v.r. /místopředseda RŠ/ 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz