Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

Zápis z 1. zasedání Rady školy ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 ze dne 4.12.2003


Přítomni: 11 členů, 1 členka omluvena pro nemoc /dle prezenční listiny, příloha zápisu/

Přizvaní: Mgr.Charouzek Luděk - ředitel ZŠ

Ředitel ZŠ Na Pražské přivítal z pověření zřizovatele přítomné na jednání. Informoval, že zástupci rodičů byli zvoleni na výboru SRPDŠ a zástupci školy zvoleni na společném jednání. Zároveň oznámil, že potřebné materiály /např.výroční zpráva za školní rok 2002/2003…/ jsou k dispozici ve sborovně školy.

1/ Zástupce zřizovatele Města Pelhřimov Ing. Dufek Tomáš seznámil přítomné s jednotlivými členy Rady školy.

2/ Volba předsedy Rady školy
Zástupci pracovníků školy navrhují pana Mgr. Ottu Jiřího

a/ jiný kandidát nenavržen
b/ hlasováno aklamací
c/ Mgr. Otta Jiří - předseda Rady školy zvolen 10 hlasy, 1 člen se zdržel hlasování

3/ Volba místopředsedy Rady školy
Zástupci zřizovatele navrhují pana Ing. Dufka Tomáše

a/ jiný kandidát nenavržen
b/ hlasováno aklamací
c/ Ing. Dufek Tomáš - místopředseda Rady školy zvolen 10 hlasy, 1 člen se zdržel hlasování

4/ Zapisovatelkou pro dnešní jednání pověřena paní Kasalá Jana. V případě její nepřítomnosti bude pověřen za zapisovatele jiný člen rady.

5/ Mgr. Otta Jiří poděkoval přítomným za důvěru. Poté navrhl zvát na každé jednání Rady školy Mgr. Charouzka. Nikdo nevznesl námitku, a proto byl na toto jednání přizván. Hlasováno o tom nebylo. /Není upraveno v jednacím řádu. Musela by být změna v čl.5/.

6/ Místopředseda Ing. Dufek přečetl přítomným výpis ze zákonu 564/1990 Sb. ve znění 284/2002 Sb. úkoly Rady školy.

K tomu ředitel školy Mgr. Charouzek sdělil, kdy jsou jednotlivé materiály vyplývající ze zákona vyhotoveny ředitelem školy

- dle § 17e - výroční zpráva školy /do 10.9…za předchozí školní rok/
- návrh rozpočtu školy /2 rozpočty/ na provoz je k dispozici
- na mzdy - duben, květen
- zpráva o hospodaření školy začátkem kalendářního roku /leden/
- § 17f - zjistit, zda a jakou formou bude dokumentaci ředitel předkládat zřizovateli /vzal za své Ing. Dufek/.

7/ Schválení jednacího řádu /11 hlasy schválen/.

8/ Předběžný plán činnosti Rady školy

a/ návrh hospodaření školy /jednání RŠ do konce února 2004/
    návrh rozpočtu na další rok /jednání RŠ do konce června 2004/
    výroční zpráva školy /jednání RŠ do konce září 2004/
b/ předseda Rady školy případně místopředseda Rady školy svolá jednání Rady školy vždy po vyhotovení jednotlivých materiálů

9/ Způsob pozvání

a/
členové Rady školy budou zváni e-mailem
b/ každý člen Rady školy obdrží materiály k projednávání v Radě školy vždy 2-3 týdny před jednáním Rady školy

10/ Diskuse

a/
Předseda Rady školy žádá zřizovatele, aby veškeré materiály týkající se činnosti Rady školy obdrželi vždy všichni členové Rady školy
b/ Mgr. Jirků poskytl informace o charakteristice školy. Vznesl dotaz jak byli do Rady školy zvoleni jednotliví zástupci zřizovatele - byli jmenováni zřizovatelem. Tlumočil členům Rady školy, že dle vyjádření pedagogických pracovníků školy je škola neobjektivně hodnocena ze strany zřizovatele /odboru školství/
c/ Zástupci pracovníků školy a rodičů se dotazují zřizovatele, zda jsou vypracována kriteria hodnocení činnosti Základních škol v Pelhřimově. V případě, že ano, proč nejsou ředitelům k dispozici
d/ Mgr. Charouzek - ředitel školy, podrobně informoval Radu školy o způsobu revize el.zařízení ve škole a odstranění vad. Sdělil, že svým jednáním uspořil škole a tím zřizovateli více jak 100.000,-Kč, což písemně nepodložil
e/ Členové Rady školy dávají ke zvážení, zda by zřizovatel nemohl přispět k řešení dopravní situace v blízkosti školy. Bylo by vhodné, aby byly instalovány retardéry na silnici před školou

V Pelhřimově dne 8.12.2003

Zapsala:
Jana Kasalá

Ověřil: Mgr. Otta Jiří v.r. /předseda RŠ/ Ing. Dufek Tomáš v.r. /místopředseda RŠ/


Usnesení z 1. zasedání Rady školy ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 ze dne 4.12.2003


Rada školy při ZŠ Pelhřimov, Na Pražské

1/ bere na vědomí

a/
úkoly Rady školy
b/ nespokojenost zástupců školy s neobjektivním hodnocením školy zřizovatelem - odborem školství
c/ volbu předsedy RŠ Mgr. Jiřího Otty, místopředsedy RŠ Ing. Tomáše Dufka Zapisovatelkou RŠ pro dnešní jednání pověřena Jana Kasalá

2/ schvaluje

jednací řád Rady školy /příloha usnesení/

3/ ukládá

předsedovi RŠ svolat další jednání RŠ nejpozději do 3 týdnů po vyhotovení zprávy o hospodaření školy

Zapsala: Jana Kasalá

Ověřil: Mgr. Otta Jiří v.r. /předseda RŠ/
             Ing. Dufek Tomáš v.r. /místopředseda RŠ/ 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz