Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz
  ZÁPIS

ze zasedání Školské rady ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 ze dne 18. 10. 2011


Přítomni: 11 členů školské rady, 1 člen omluven /dle prezenční listiny, příloha zápisu/

Přizvaní: Mgr.Charouzek Luděk - ředitel ZŠ

Předseda školské rady přivítal přítomné a seznámil je s programem  zasedání ŠR.

Program:

1/zahájení

2/ kontrola zápisu a plnění usnesení zasedání minulé školské rady

3/ schválení Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2010/2011

4/ volba předsedy školské rady

5/ schválení Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

6/ různé, diskuse, závěr

H l a s o v á n í - program byl jednohlasně schválen /11 přítomných/

Zapisovatelkou na zasedání školské rady byla navržena Mgr. Jaroslava Novotná

H l a s o v á n í – schváleno 11 hlasy /11 přítomných/

ad 1/ Předseda ŠR představil nové členy školské rady: Mgr. Novotná Jaroslava za Mgr. Pavla Zenáhlíka, p. Pavla Kapoun za pí Dvořákovou Šárku, MUDr. Poul Hynek za Mgr.Václava Havla

ad 2/ kontrola zápisu a plnění usnesení
bylo projednáno bez připomínek

ad 3/  Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 byla všem členům školské rady rozeslána k prostudování.

Ředitel školy Mgr. Luděk Charouzek o zprávě krátce pohovořil. Informoval, že vychází ze školské legislativy, obsahuje všechny potřebné náležitosti, je vyhotovena ve dvou originálech, jeden je předán zřizovateli, jeden je uložen ve sborovně školy. Školská rada neshledala ve zprávě žádné nedostatky.

H l a s o v á n í – Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 schválena jednohlasně /11 přítomných/

ad 4/ volba předsedy školské rady

Zástupce zřizovatele Města Pelhřimova Ing. Dufek Tomáš navrhl Mgr. Pavla Krandu. Jiný kandidát nenavržen.

H l a s o v á n í -  Mgr. Pavel Kranda – předseda školské rady zvolen 10 hlasy, 1 člen se zdržel hlasování

ad 5/ Ředitel školy seznámil členy školské rady s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád), s jeho aktualizací, zejména jeho přílohami.

H l a s o v á n í – Klasifikační řád byl schválen všemi přítomnými /11 hlasů/

ad 6/Různé, diskuse, závěr

  • - rozloučení sdosavadním předsedou školské rady Mgr. Pavlem Zenáhlíkem, poděkování za spolupráci
  • - Ing. Dufek vyzval kseznámení súkoly a kompetencemi školské rady, právní předpis rozeslat všem členům školské rady, zejména nově zvoleným – zajistí P. Kranda
  • - ředitel školy Mgr. L. Charouzek vyzval ŠR kotevřenému jednání vůči škole, poděkoval za řešení dopravní situace vokolí školy
  • - zástupce školy Mgr. M. Jirků požádal zřizovatele školy o zařazení lokality hřiště školy do zóny města se zákazem požívat alkoholické nápoje, zástupce zřizovatele Ing. Dufek přislíbil
  • - pan Horák upozornil na bezpečnost žáků při sportovních aktivitách vsadech
  • - řešení vandalismu, šikany, nevhodného chování žáků mimo vyučování a areál školy

V Pelhřimově 18. 10. 2011

Zapsala:
 Mgr. Jaroslava Novotná

Ověřil : Mgr. Pavel Kranda v.r./předseda ŠR/
              Mgr. Miloslav Jirků v.r.

 


U S N E S E N Í ze zasedání Školské rady ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 ze dne 18. 10. 2011


Školská rada při ZŠ Pelhřimov, Na Pražské1543:

1/ b e r e n a v ě d o m í

a/ termín konání příštího zasedání ŠR na červen 2012
b/ plnění úkolů z usnesení ze dne 18. 10. 2011
c/ situaci na hřišti školy Pelhřimov, Na Pražské 1543
d/ volbu předsedy školské rady  - Mgr. Pavel Kranda.
Zapisovatelkou ŠR pro dnešní jednání pověřena Mgr. Jaroslava Novotná

2/ s ch v a l u j e

a) Výroční zprávu o činnosti školy ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 za rok 2010/2011

b) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

3/ u k l á d á

předsedovi ŠR rozeslat právní předpis Školské rady všem členů, zejména nově zvoleným

předsedovi ŠR svolat další jednání ŠR


Zapsala: Mgr. Jaroslava Novotná

Ověřil: Mgr. Pavel Kranda v.r. /předseda ŠR/
             Mgr. Miloslav Jirků v.r   

 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz