Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz
  ZÁPIS

ze zasedání Školské rady ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 ze dne 15. 5. 2012


Přítomni: 9 členů školské rady, 3 členové omluveni /dle prezenční listiny, příloha zápisu/

Přizvaní: Mgr.Charouzek Luděk - ředitel ZŠ

Předseda školské rady přivítal přítomné a seznámil je s programem  zasedání ŠR.

Program:

1/zahájení, seznámení s programem

2/ kontrola zápisu a plnění usnesení zasedání minulé školské rady

3/ seznámení s inspekční zprávou

4/ výsledky přijímacího řízení na střední školy

5/ informace o čerpání grantů ESF

6/ připravované investice a akce příští školní rok

7/ organizace školního roku 2012/2013

8/ různé, diskuse, závěr

H l a s o v á n í - program byl jednohlasně schválen /9 přítomných/

Zapisovatelkou na zasedání školské rady byla navržena Mgr. Jaroslava Novotná

H l a s o v á n í – schváleno 9 hlasy /9 přítomných/

ad 1/ seznámení s programem – program byl schválen /9 hlasy/

ad 2/ kontrola zápisu minulého jednání a plnění usnesení bylo projednáno bez připomínek

ad 3/  Seznámení s Inspekční zprávou ČŠI

Inspekční zpráva byla všem členům školské rady rozeslána předem k seznámení e-mailem.

Ředitel školy Mgr. Luděk Charouzek o zprávě krátce pohovořil. Informoval, že po šesti letech proběhla ve dnech 6. až 10. 2. 2012 na základní škole hloubková inspekce. Škola byla hodnocena velice kladně. Zejména bylo dobře hodnoceno pracovní prostředí, atmosféra školy, vybavenost tříd. Pan ředitel zdůraznil, že je to zásluha celého kolektivu.

ad 4/ výsledky přijímacího řízení na střední škloy

Ředitel školy pan Mgr. L. Charouzek informoval přítomné o výsledcích přijímacího řízení na střední školy. Všichni žáci se dostali na školy, na které se hlásili. Při přijímacích zkouškách byli žáci úspěšní, např. na gymnáziu se mezi prvních deset nejlepších přijatých dostali čtyři žáci naší školy.

ad 5/ informace o čerpání financí z grantů ESF

Ředitel školy seznámil členy školské rady s čerpáním financí z grantů ESF. K 31. 1. 2012 byl ukončen I. grant. Všechny úkoly byly splněny. K 30. 6. 2012 bude ukončen II. grant. Pan ředitel upozornil na problémy s vyřizováním monitorovacích zpráv. Z I. grantu byla např. poslána monitorovací zpráva v březnu 2011, vyřízena byla v dubnu 2012. Jedním z důvodů prodlužování vyřizování administrativy grantu je střídání manažerek na Krajském úřadu Vysočina. Peníze jsou posílány po schválení monitorovací zprávy, to přináší problémy při financování grantu, škola musí náklady krýt z jiných prostředků. Zastupitelstvo města Pelhřimov vyšlo škole vstříc poskytnutím půjčky. (připomenul pan Poul). Obdobné problémy mají i další školy v kraji.

Od září 2012 bude realizován grant ESF Peníze do škol, tzv. Šablony s finančním objemem necelých 3 milionů. Polovina rozpočtu půjde na vybavení školy, druhá polovina na mzdy. Výhodou je skutečnost, že 60 % finančních prostředků přijde na účet na počátku projektu.

Diskuse k příspěvku: zástupci školské rady ocenili, že ředitel školy sehnal finance pro školu prostřednictvím grantů (p. Etzler). Byly zdůrazněny problémy s čerpáním grantů i v jiných sférách nejen ve školství, byly připomenuty změny tiskopisů v průběhu realizace grantu (p. Jirků).

ad 6/ připravované investice a akce na příští školní rok

Škola má v plánu rekonstrukci školní zahrady na arboretum. Chce co nejlépe využít a upravit prostor u školy. Byla zpracována studie a rozpočet. Škola se rozhodla po odsouhlasení stavebním a investičním odborem města, že to nebude investiční akce, ale akce bude realizována z provozu školy a na výsadbu požádá o grant. Předpokládané ukončení rekonstrukce je konec roku 2013.

Diskuse k využívání venkovního sportovního areálu:

P. Poul informoval o jednání Rady města Pelhřimova: Všechny základní školy v Pelhřimově umožní využívání venkovních prostor školy v odpoledních hodinách pro veřejnost. Tyto prostory jsou místní vyhláškou zařazeny do zóny zákazu požívání alkoholu a dalších návykových látek.

P. Etzler vznesl dotaz na možnost využívání mobilní kamery v těchto prostorách.

P. Poul přislíbil možnost projednání na radě města

ad 7/ organizace školního roku 2012/2013

Ředitel školy informoval o zvýšení počtu tříd ze 17 na 18, o přijetí nové pani učitelky na 1. stupeň, o předpokládaném navýšení počtu žáků. Kolektiv zaměstnanců školy je stálý.

Různé, diskuse, závěr

  • Dotaz na systém rodičovských schůzek (p. Charouzek) – souhlas s termíny a způsobem realizace
  • Dotaz na typ žákovských knížek (p. Jirků) – žákovské knížky vyhovují, typ je už zavedený, používá se tři roky, objevil se i názor, že je vhodnější chronologické zapisování známek, ne po předmětech
  • ředitel školy Mgr. L. Charouzek vyzval ŠR k otevřenému jednání vůči škole

 

V Pelhřimově 15. 5. 2012

Zapsala: Mgr. Jaroslava Novotná

Ověřil : Mgr. Pavel Kranda v.r./předseda ŠR/
              Mgr. Miloslav Jirků v.r.

 


U S N E S E N Í ze zasedání Školské rady ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 ze dne 15. 5. 2012


Školská rada při ZŠ Pelhřimov, Na Pražské1543:

1/ b e r e n a v ě d o m í

a/ termín konání příštího zasedání ŠR na říjen 2013
b/ plnění úkolů z usnesení ze dne 15. 5. 2012
c/ inspekční zprávu ČŠI základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543
d/ rekonstrukci školní zahrady                                                                                                        

 e/ čerpání grantů ESF
Zapisovatelkou ŠR pro dnešní jednání pověřena Mgr. Jaroslava Novotná

2/ u k l á d á

předsedovi ŠR svolat další jednání ŠR


Zapsala: Mgr. Jaroslava Novotná

Ověřil: Mgr. Pavel Kranda v.r. /předseda ŠR/
             Mgr. Miloslav Jirků v.r     
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz