Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz
 

ZÁPIS

ze zasedání Školské rady ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 ze dne 26. 6. 2013


Přítomni: 11 členů školské rady, 1 omluven /dle prezenční listiny/

Přizvaní: Mgr.Charouzek Luděk - ředitel ZŠ

Předseda školské rady přivítal přítomné a seznámil je s programem  zasedání ŠR.

Program:

1/zahájení, seznámení s programem

2/ kontrola zápisu a plnění usnesení zasedání minulé školské rady

3/ informace o úpravách Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

4/ výsledky přijímacího řízení na střední školy

5/ informace o čerpání grantů ESF

6/ organizace školního roku 2013/2014

7/ různé, diskuse, závěr

H l a s o v á n í - program byl jednohlasně schválen /11 přítomných/

Zapisovatelkou na zasedání školské rady byla navržena Mgr. Jaroslava Novotná

H l a s o v á n í – schváleno 11 hlasy

ad 1/ seznámení s programem – program byl schválen

ad 2/ kontrola zápisu minulého jednání a plnění usnesení bylo projednáno bez připomínek

ad 3/  informace o úpravách ŠVP ZV

ŠVP ZV bylo všem členům školské rady rozesláno předem k seznámení e-mailem.

Ředitel školy Mgr. Luděk Charouzek o změnách ve vzdělávacím programu pohovořil.

Informoval o těchto změnách:

  • a) Největší změnou je zavedení dalšího cizího jazyka jako povinného předmětu. Vzhledem kpodmínkám školy a návaznosti na středních školách bude na škole vyučován německý jazyk, včasové dotaci 6 hodin, od 8. ročníku 3 hodiny, od 7. ročníku 2 hodiny týdně (čerpáno zdisponibilní časové dotace – p. zástupce ředitele Jirků).
  • b) Do ŠVP ZV byla začleněna a upravena některá další témata: dopravní výchova a finanční gramotnost. Tato témata jsou náplní projektových dnů pro 2. stupeň, které se uskuteční vlistopadu a vdubnu. Pan ředitel zdůraznil nutnost vybavení žáků takovými znalostmi, dovednostmi a hodnotovými postoji.

J. Novotná shrnula změny v ŠVP ZV:

a) Cizí jazyk a další cizí jazyk: byly zpracovány standardy pro výuku jazyků – začleněno do ŠVP

b) Matematika a její aplikace – na 1. stupni učivo o zlomcích a desetinných číslech

c) začleněna, upravena další důležitá témata: dopravní výchova, finanční gramotnost, korupce, obrana vlasti, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, zdraví (sexuální výchova, rodina, ochrana před nemocemi aj.) – začleněna do ŠVP ZV zejména do předmětů občanská výchova, výchova ke zdraví, přírodopis jako průřezová témata a realizována formou projektů.

ad 4/ výsledky přijímacího řízení na střední školy

Ředitel školy pan Mgr. L. Charouzek informoval přítomné o výsledcích přijímacího řízení na střední školy. Všichni žáci se dostali na školy, na které se hlásili. Při přijímacích zkouškách byli žáci úspěšní.

ad 5/ informace o čerpání financí z grantů ESF

Ředitel školy seznámil členy školské rady s čerpáním financí z grantů ESF. Od září 2012 je realizován grant ESF Peníze do škol, tzv. Šablony s finančním objemem necelých 3 milionů.

ad 6/  organizace školního roku 2013/2014

Ředitel školy informoval o přijetí nového vyučujícího na 2. stupeň, o připravovaných akcích a úkolech.

ad 7/Různé, diskuse, závěr

  • Školní pozemek – stav úprav

 V Pelhřimově 26. 6. 2013

Zapsala: Mgr. Jaroslava Novotná

Ověřil : Mgr. Pavel Kranda v.r./předseda ŠR/
              Mgr. Miloslav Jirků

U S N E S E N Í ze zasedání Školské rady ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 ze dne 26. 6. 2013


Školská rada při ZŠ Pelhřimov, Na Pražské1543:

1/ b e r e n a v ě d o m í

a/ termín konání příštího zasedání ŠR na říjen 2014
b/ plnění úkolů z usnesení ze dne 26. 6. 2013
c/  výsledky přijímacího řízení                                                                                        

e/ čerpání grantů ESF
Zapisovatelkou ŠR pro dnešní jednání pověřena Mgr. Jaroslava Novotná

2/  s ch v a l u j e

ŠVP ZV – „Abychom si v životě věděli rady …“ č. j.35/2013 Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543

3/ u k l á d á

předsedovi ŠR svolat další jednání ŠR

Zapsala: Mgr. Jaroslava Novotná
Ověřil: Mgr. Pavel Kranda v.r. /předseda ŠR/
             Mgr. Miloslav Jirků v.r    

 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz