Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz
 

ZÁPIS

ze zasedání Školské rady ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 ze dne 15. 10. 2013


Přítomni: 10 členů školské rady, 2 členové omluven /dle prezenční listiny, příloha zápisu/

Přizvaní: Mgr. Charouzek Luděk - ředitel ZŠ

Předseda školské rady přivítal přítomné a seznámil je s programem  zasedání ŠR.

Program:

1/zahájení, seznámení s programem

2/ kontrola zápisu a plnění usnesení zasedání minulé školské rady

3/ schválení Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2012/2013

4/ seznámení se změnami v chodu školy

5/ jednání o výskytu sociálně patologických jevů

6/ různé, diskuse, závěr

H l a s o v á n í - program byl jednohlasně schválen /10 přítomných/

Zapisovatelkou na zasedání školské rady byla navržena Mgr. Jaroslava Novotná

H l a s o v á n í – schváleno 10 hlasy /10 přítomných/

ad 2/ kontrola zápisu a plnění usnesení
bylo projednáno bez připomínek

ad 3/  Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 byla všem členům školské rady elektronicky rozeslána k prostudování.

Ředitel školy Mgr. Luděk Charouzek o zprávě krátce pohovořil. Informoval, že vychází ze školské legislativy, obsahuje všechny potřebné náležitosti, je vyhotovena ve dvou originálech, jeden je předán zřizovateli, jeden je uložen ve sborovně školy. Školská rada neshledala ve zprávě žádné nedostatky.

H l a s o v á n í  – Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 schválena jednohlasně /10 přítomných/

ad 4/ seznámení se změnami v chodu školy

Ředitel školy Mgr. Luděk Charouzek připomenul změny ve Školním vzdělávacím programu.

Zmínil se o navýšení počtu žáků na škole a představil některé nové akce pro další školní rok. (Akademie školy, výměnný pobyt žáků školy s partnerskou školou na Slovensku v Dolním Kubíně)

Byla oznámena změna pokladníka SRPDŠ, kde p. Brtna, jehož syn ukončil docházku na ZŠ Na Pražské, předal místo p. Poleščukovi.

ad 5/ Ředitel školy seznámil členy školské rady možností výskytu drog ve škole a okolí v souvislosti s hospitalizací žáka školy pod vlivem drog. I když se incident odehrál ve večerních hodinách mimo vyučování, navrhl možnost řešení problému formou přednášky na toto téma určené pro rodiče žáků. 

ad 6/Různé, diskuse, závěr

  • - Vreakci na výměnný pobyt žáků spartnerskou školou na Slovensku p. Ecler uvedl výši nákladů a p. Horák poukázal na jazykový a kulturní přínos akce.
  • - Na řešení nastalé situaci ohledně drog reagoval p. Poul a připomenul, že Pelhřimovsko už není regionem, kterého se problém netýká, a fungování K-centra, či terénních dobrovolníků neřeší prevenci dostatečně, proto osvětu pro rodiče uvítal. P. Jirků upozornil na nutnost spolupráce školy a rodiny a p.Ecler ocenil nápad jako aktivitu přesahující povinnosti školy. Pí. Novotná připomenula rizikovost kulturních akcí a diskoték a pí.Koňáková navrhla možnost spojení drogové problematiky sdalšími sociálně-patologickými jevy.

V Pelhřimově 15. 10. 2013

Zapsala:
 Mgr. Jaroslava Novotná

Ověřil : Mgr. Pavel Kranda v.r./předseda ŠR/
              Mgr. Miloslav Jirků v.r.

 

U S N E S E N Í ze zasedání Školské rady ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 ze dne 15. 10. 2013


Školská rada při ZŠ Pelhřimov, Na Pražské1543:

1/ b e r e n a v ě d o m í

a/ termín konání příštího zasedání ŠR na červen 2014
b/ plnění úkolů z usnesení ze dne 15. 10. 2013
c/ informace o změnách v chodu školy
d/ informace o drogové problematice
Zapisovatelkou ŠR pro dnešní jednání pověřena Mgr. Jaroslava Novotná

2/ s ch v a l u j e

 Výroční zprávu o činnosti školy ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 za rok 2012/2013

3/ u k l á d á

předsedovi ŠR svolat další jednání ŠR


Zapsala: Mgr. Jaroslava Novotná

Ověřil: Mgr. Pavel Kranda v.r. /předseda ŠR/
             Mgr. Miloslav Jirků v.r  

 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz