Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

Vážení rodiče,

 

 

     V poslední době se často stává, že dítě neoznámí úraz, který se mu stal ve škole během vyučování a škola se o něm dozvídá až mnohem později, kdy už se jen těžko dokazuje, že se jedná o úraz školní.

     Školním úrazem je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, tj. vycházky, výlety, zájezdy, koupání, plavání, kurzy soutěže apod.  Úrazem žáků není úraz, který se stane na cestě do školy a zpět.

     Každý úraz, poranění nebo nehodu, k níž dojde během pohybu žáků ve škole nebo při společné činnosti žáků mimo školu, jsou žáci povinni hlásit ihned vyučujícímu, dozoru nebo třídnímu učiteli.

     Učitel, kterému byl úraz oznámen, je povinen zajistit první pomoc, případně ošetření lékařem, informovat rodiče (u vážnějších úrazů i vedení školy) a zaznamená úraz do knihy úrazů.

     V případě, že žák úraz oznámil až po příchodu domů (následky zranění se projevily později a bylo nutné vyhledat lékařskou pomoc), je zákonný zástupce povinen následující pracovní den nahlásit úraz do školy. Záznam do knihy úrazů provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel. Do záznamu o úrazu se uvede, že úraz byl oznámen dodatečně.

     Upozorňujeme na skutečnost, že na úrazy nahlášené později nebudeme brát zřetel.

     Vyřizováním škodných událostí na naší škole je pověřen Mgr. Miloslav Jirků – zást. ŘŠ, který s Vámi po skončení léčení projedná i způsob a rozsah náhrady škody.

     Hlášení školního úrazu i případné dotazy můžete volat

         č. tel.: 565 323 952 nebo mob.: 774 419 423

 Děkuji Vám za pochopení                              

 

                       Mgr. Luděk Charouzek – ředitel školy 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz