Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

Z Á P I S
z 6. zasedání Školské rady ZŠ Na Pražské 1543, Pelhřimov ze dne 22. června 2006


Přítomni: 7 členů, 5 členů omluveno /viz prezenční listina, příloha zápisu/

Přizvaní: Mgr. Luděk Charouzek – ředitel ZŠ

Předseda ŠR přivítal přítomné na jednání a seznámil je s programem 6. zasedání ŠR.

1/ zahájení

2/ představení nových členů ŠR

3/ kontrola zápisu a usnesení ŠR ze dne 1. listopadu 2005

4/ projednání dokumentu Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

5/ seznámení s podáním žádosti o grant z Evropského sociálního fondu

6/ projednání dopravní situace u vjezdu do areálu školy

7/ personální obsazení školy ve školním roce 2006/07

8/ různé

H l a s o v á n í - program byl jednohlasně schválen /7 přítomných/.


Zapisovatelkou na 6. zasedání ŠR byla navržena Alexandra Králová.

H l a s o v á n í - schváleno 6 hlasy /7 přítomných/.


ad 2/ Předseda ŠR představil dvě nové členky zastupující zřizovatele školy paní Bc. Jitku Litomiskou a paní Alexandru Královou, které nahradily dosavadní členy rady paní Janu Kasalou a pana Jindřicha Vaňkáta.

ad 3/ Zápis a usnesení ze dne 1. listopadu 2005 byl ŠR projednán bez připomínek.

ad 4/ Členům ŠR byla předložena k prostudování koncepce Školního vzdělávacího programu nazvaného „Abychom si v životě věděli rady...“.
Ředitel školy podal radě informace o procesu tvorby ŠVP. Dle jeho sdělení se jedná o dlouhodobou práci celého pedagogického sboru, která byla koordinována 4 jeho členy. Podle tohoto programu by se mělo začít vyučovat ve školním roce 2006/2007 v 1. až 6. ročníku. V ostatních ročnících se bude vyučovat dle stávajících učebních osnov.
Rada školy projednala dokument Školního vzdělávacího programu pro školní rok 2006/07 bez připomínek.

ad 5/ Předseda ŠR informoval ostatní členy rady o podané žádosti o poskytnutí grantu z Evropského sociálního fondu na zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Žádost s vypracovaným projektem podal ředitel školy v březnu 2006 na ministerstvo školství.

ad 6/ Školská rada byla seznámena s vývojem řešení dopravní situace u vjezdu do areálu školy. V této věci proběhlo dne 21. června 2006 jednání na Městském úřadu v Pelhřimově, kde byly představeny 4 projekty. Jeden z nich byl z hlediska provozního i finančního přijatelný v případě, že by se využila jen jeho část, která navrhuje umístnění dopravní značky „zákaz stání“ před pozemkovým úřadem ve směru k ulici U Rendlíku a dále vybudování dvou retardérů, a to těsně u vjezdu do školy a v ulici U Rendlíku.

ad 7/ Předseda ŠR informoval o personálních změnách v pedagogickém sboru. Mgr. Jiřině Tiché a Haně Kábové vznikl nárok na odchod do důchodu. Jejich odchod nebude mít za důsledek, vzhledem k současné personální situaci školy a počtu tříd, přijímání nových zaměstnanců. Mgr. Jiří Otta, kterému rovněž vznikl nárok na odchod do důchodu, setrvá v pracovním poměru na dobu určitou ještě ve školním roce 2006/07.

ad 8/ - Ředitel školy informoval o nově vybavených učebnách výpočetní techniky, cvičné kuchyně, o modernizaci knihovny pro žáky 1. stupně, o otevření informačního centra pro děti 2. stupně s celodenním provozem. Doplnil, že jedním z cílů školy je i nadále zvyšovat úroveň materiálního vybavení kmenových tříd a učeben.
- Ředitel školy dále hovořil o zápisu žáků do prvního ročníku. Letos se dostavilo více dětí než v předchozích letech a budou tedy otevřeny dvě třídy po 26 žácích.

U S N E S E N Í

z 5. zasedání Školské rady ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 ze dne 22. června 2006


Školská rada Základní školy Pelhřimov, Na Pražské:


j m e n u j e
- zapisovatelkou zápisu jednání ŠR paní Alexandru Královu


b e r e n a v ě d o m í

a/ představení dvou nových členek školské rady, které zastupují zřizovatele školy – Bc. Jitka Litomiská, Alexandra Králová

b/ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro školní rok 2006/07

c/ podání žádosti o poskytnutí grantu z Evropského sociálního fondu

d/ řešení dopravní situace u vjezdu do areálu školy

e/ personální obsazení školy ve školním roce 2006/07

f/ informaci o ustanovení školské rady po volbách roku 2006

Zapsala: Alexandra Králová


Ověřil: Mgr. Jiří Otta v.r. /předseda ŠR/

Mgr. Václav Havel v.r. 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz