Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz
 

Z Á P I S

 

ze 7. zasedání Školské rady ZŠ Na Pražské 1543, Pelhřimov ze dne 25. října 2006

 

 

Přítomni:  9 členů, 3 členové omluveni /viz prezenční listina, příloha zápisu/

Přizvaní:  Mgr. Luděk Charouzek – ředitel ZŠ

 

Předseda ŠR přivítal přítomné na jednání a seznámil  je s programem 7. zasedání školské rady.

 

1/ zahájení

2/ kontrola usnesení školské rady ze dne 22. června 2006

3/ projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2005-2006

4/  různé

H l a s o v á n í  -  program schválen jednohlasně /9 přítomných/.

 

Zapisovatelkou pro 7. zasedání školské rady byla navržena Alexandra Králová.

H l a s o v á n í  -  schváleno 8 hlasy /9 přítomných/.

 

 

ad  2/  Usnesení z 6. zasedání školské rady dne 22. června 2006 bylo projednáno bez připomínek.

 

ad  3/  Před zasedáním školské rady byla všem jejím členům zaslána k prostudování Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006.

Ředitel školy o ní krátce pohovořil. Sdělil, že úplné vyhotovení výroční zprávy o činnosti školy má všechny předepsané náležitosti a nově obsahuje i základní údaje o hospodaření školy. Dále uvedl, že z důvodu časové nedostatečnosti byla předložena odboru školství a kultury Městského úřadu v Pelhřimově před jejím projednáním ve školské radě. Zpráva byla vypracována ve dvou paré. Jedno vyhotovení bylo dáno k dispozici zřizovateli a jedno je uloženo k nahlédnutí ve sborovně školy.

H l a s o v á n í  -  Výroční zpráva o činnosti školy pro školní rok 2005-2006 schválena jednohlasně /9 přítomných/.

 

ad  4/  Při projednávání výroční zprávy o činnosti školy byl vznesen dotaz na správu venkovního sportovního areálu školy. Ředitel školy informoval o jeho provozu s tím, že je  téměř  jediným veřejně přístupným místem určeným ke sportu, kde mohou děti trávit svůj volný čas. Toto však sebou nese rychlejší opotřebení areálu, proto byl vznesen požadavek ke zřizovateli o poskytnutí příspěvku na jeho údržbu.

 

ad  5/  Předseda RŠ informoval o obdržení grantu  z Evropského sociálního fondu ve výši 1,490.010,- Kč určeného na tvorbu Školního vzdělávacího programu.  Částka bude čerpána po dobu 2 let, a to na nákup technického vybavení, odměny pedagogům a na jejich vzdělávání. Z této dotace škola plánuje pořídit například počítače, projektory, interaktivní tabule, apod.. Ing. Dufek ocenil práci i odvahu zaměstnanců školy, kteří dokázali projít

 

 

 

celým procesem přidělování dotace, navíc úspěšně.  Mgr. Ecler  poznamenal, že je obtížné nejen o dotaci úspěšně požádat, ale i řádně ji vyúčtovat.

 

ad  6/  Školská rada se krátce zabývala vývojem řešení dopravní situace u vjezdu do areálu školy. Shodla se na tom, že je třeba události a případné změny v této věci i nadále aktivně sledovat.

 

ad  7/ V závěru schůze byla rada informována o odstoupení jednoho z jejích členů Mgr. Pavla Růžka. Důvodem pro ukončení členství v radě jako zástupce za rodiče je přestup jeho dcery do jiné školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pelhřimově dne 25. října  2006                              Zapsala: Alexandra Králová

 

 

 

Ověřil: Mgr. Jiří Otta v.r. /předseda ŠR/

 

             Ing. Tomáš Dufek v.r.

 

  

U S N E S E N Í

 

ze  7. zasedání Školské rady ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 ze dne 25. října 2006          

 

 

Školská rada Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543:

 

 

j m e n u j e

  • - zapisovatelkou pro zasedání školské rady paní Alexandru Královou

 

 

  • 1/ sc h va l u j e

 

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2005-2006

 

 

  • 2/ b e r e n a vě d o m í

 

     a/  vznesení požadavku ke zřizovateli o poskytnutí příspěvku na údržbu    

          venkovního sportovního areálu

 

     b/  obdržení grantu z Evropského sociálního fondu ve výši 1,490.010,- Kč   

          určeného na tvorbu školského vzdělávacího programu

    

     c/  současný stav řešení dopravní situace u vjezdu do areálu školy

 

     d/  odstoupení člena rady školy Mgr. Pavla Růžka zvoleného zákonnými zástupci 

          žáků školy

 

        

 

Zapsala: Alexandra Králová

 

 

Ověřil: Mgr. Jiří Otta v.r. /předseda ŠR/

 

             Ing. Tomáš Dufek v.r. 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz