Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz
Vážení rodiče veškeré informace týkající se školního roku  2016/2017 naleznete zde v příloze:

Přiložené soubory:
 • Informace_pro_rodice.doc
 • Dùležité informace pro rodiče:

   

  Vážení rodièe,

       škola je povinna zajistit dohled nad žáky po celou dobu vyuèovacího procesu, tzn. od pøíchodu žáka do školy až po jeho odchod domù. Dohled je ve škole zajištìn i v dobì polední pøestávky mezi dopoledním a odpoledním vyuèováním. Naše škola s Vaším písemným souhlasem umožòuje žákùm po dobu polední pøestávky opustit školu a využít tuto dobu k relaxaci mimo areál školy. Naši žáci s oblibou využívají prostory Dìkanské zahrady. Bohužel, øada dìtí zneužívá tuto možnost a místo odpoèinku se zde chovají velmi neukáznìnì. Kouøí, dìlají zde nepoøádek, nièí zaøízení zahrady, honí se, vulgárnì na sebe pokøikují a svým divokým jednáním ohrožují nejen sebe a své spolužáky, ale i kolemjdoucí obèany, v této dobì vìtšinou dùchodce nebo maminky s malými dìtmi. Tito žáci dìlají ostudu nejen sobì, ale i svým rodièùm  a základní škole.Èasto pøijímáme stížnosti od lidí na neukáznìné chování našich žákù v Dìkanské zahradì.Bohužel, v tomto pøípadì jsme bezmocní. Podle souèasné legislativy nemùžeme trestat žáky za pøestupky, kterých se dopustí mimo školu.  Z toho dùvodu se obracíme na Vás, rodièe, abyste vzniklou situaci probrali doma se svými dìtmi a domluvili jim a pøispìli tak ke zlepšení jejich chování o hodinách volna na veøejných místech. Doufáme, že Vaše rodièovská rozmluva s dítìtem bude úspìšná.

       V pøípadì, že se chování žákù o volných hodinách na veøejnosti nezlepší, budeme donuceni ke zrušení možnosti opustit školu mezi dopoledním a odpoledním vyuèováním a žáci budou celou hodinu volna sedìt ve škole v urèených prostorách, kde bude zajištìn pedagogický dozor.

                                                 Mgr. Ludìk Charouzek, øeditel školy   
  Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz