Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz
   

Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543

Vnitřní řád školní jídelny

 

 • 1. Provozní doba ŠJ je 6.00 - 14.00 hod
 • 2. Do jídelny mají přístup jen strávníci řádně přihlášení.
 • 3. Výdej obědů do jídlonosičů - 10.30 - 11.00 hod.
 • 4. Výdej obědů: - pro děti - 10.45 - 13.45 hod.

                                   - cizí strávníci    - 11.25 - 11.45 hod. a 12.25 - 12.45 hod.

 • 5. Odhlášky stravy přes internet (internetové odhlášky) nebo odhlašovací terminál provádí každý strávník sám nejpozději den předem vždy do 12.30 hod. Nemocné děti lze odhlásit na tel. čísle 565322 176 (zázn.) do 8.00 hod ráno, vdobě nemoci má žák nárok na oběd pouze 1. den, další den oběd buď odhlásit nebo za plnou cenu.
 • 6. Odhlašování obědů pouze: nemoc, výlety, exkurze, sportovní akce mimo školu, služební cesty, dovolená.
 • 7. Zaměstnanci ZŠ mohou obědy čerpat i vdobě omluveného pracovního volna (nemoc) za plnou cenu oběda.
 • 8. Odhlášku celé třídy (popř. skupiny) při hromadných akcích pořádaných školou odhlásí třídní učitel (popř. vyučující) v kanceláři vedoucí ŠJ ihned, jakmile zná termín akce (termín, třída, počet žáků). Odhlášku na terminálu si provede každý žák samostatně.
 • 9. Hlásit vedoucí ŠJ všechny změny, pokud žáci nejdou na oběd v době, která jim byla určena na rozvrhu (divadlo,kino,sport. akce apod.)

          - zodpovídá zástupce ředitele a vedoucí akce.

 • 10. Výdej oběda pouze na bezkontaktní čip. Bez něho nebude oběd vydán.
 • 11. Při ztrátě čipu je nutné zakoupit nový za 100,-Kč. Při ukončení školní docházky nebo odchodu ze školy se částka 100,-Kč za čistý a nepoškozený čip vrací.
 • 12. Platba stravného - záloha na červen splatná nejpozději 20. září

                                               - platba za září až květen splatná vždy k dvacátému

                                               - platba za červen vyúčtována ze zálohy

 

Pokud stravné nebude zaplaceno do dvacátého v měsíci, bude stravování zastaveno k pátému následujícího měsíce.

(Např. obědy za září zaplatit do 20. října, obědy za říjen zaplatit do 20. listopadu atd.)

 • 13. Pokud nedojde kodhlášení obědů, je dítěti účtován celý měsíc. Přihlašování a odhlašování stravy se provádí

      nejpozději den předem, do 12.30 hodin

 • 14. Způsob úhrady za stravné: - složenkou

                                                    - platbou z účtu – strávníci zajistí dostatek finančních prostředků před termínem, aby nedocházelo k neproplaceným inkasním platbám

                                                    - fakturou

                                    Stravné je účtováno zpětně po uplynutí účetního období za skutečně odebrané obědy.

 • 15. Použité nádobí si každý strávník odnáší k odkládacímu okénku, kde vše řádně roztřídí.
 • 16. Dozor v jídelně v době obědů zajišťují vychovatelky ŠD a učitelé ZŠ.
 • 17. Zákaz odnášení veškerého nádobí ze školní jídelny.
 • 18. Výběr 2. oběda musí být proveden dva dny předem, vždy do 8.00 hod. 2. oběd se nebude vařit přihlásí-li se méně než 50 strávníků.
 • 19. Na pití se používá pouze jedna sklenička – nápoj možno doplnit.
 • 20. Při odchodu strávníků (odstěhování apod.) ze ZŠ je nutné tuto změnu včas nahlásit vkanceláři ŠJ.

 

 

FINANČNÍ ZÁSADY

 

1. Cena oběda je stanovena kalkulací. Do ceny oběda se započítává:

- finanční náklady na potraviny

- režijní náklady

- mzdové náklady

          - zisk/DPH/

 • 1. Žákům a zaměstnancům ZŠ je cena stanovena z finančních nákladů na potraviny. Ostatní náklady se neúčtují.
 • 2. Od 1. 9. 2005 je stanovena cena oběda podle věku dítěte vyhláškou 107/2005
 • 3. ŠJ si vyhrazuje případnou změnu ceny oběda podle nárůstu ceny surovin nebo nákladů.

V Pelhřimově 1. 9. 2015

       Mgr. Luděk Charouzek                                                                   Dana Žatečková

               ředitel školy                                                                             vedoucí ŠJ 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz