Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz
 

Z Á P I S

Ze zasedání Školské rady ZŠ Na Pražské 1543 konané dne 22.října 2008

Přítomni: členové Školské rady viz přiložená prezenční listina

Přizvaní: mgr. Luděk Charouzek – ředitel školy

Předseda ŠR přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání školské rady

1/ zahájení

2/ kontrola zápisu a usnesení minulé školské rady konané dne 22. 4. 2008

3/projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2007/2008

4/ schválení klasifikačního řádu školy                             

5/  různé

6/ určení zapisovatele pro zasedání Školské rady

H l a s o v á n í – program byl schválen jednohlasně všemi přítomnými

Zapisovatelem pro zasedání školské rady byl navržen mgr. Pavel Kranda

Hlasování: schváleno jednohlasně všemi přítomnými

ad/2  usnesení z posledního zasedání školské rady bylo projednáno bez připomínek

ad/3 před zasedáním školské rady byla všem jejím členům rozeslána k prostudování

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008.

Ředitel školy mgr. Luděk Charouzek o ní krátce pohovořil.Sdělil, že zpráva obsahuje všechny předepsané náležitosti. Je vypracována ve dvou vyhotoveních. Jedno bylo předáno

zřizovateli, druhé uloženo ve sborovně školy.

Hlasování – Výroční zpráva o činnosti školy schválena jednohlasně.

ad/4 radě školy byl dále v předstihu rozeslán materiál – Klasifikační řád školy k 

 k prostudování.

V diskuzi k tomuto materiálu vystoupili ředitel školy mgr. Luděk Charouzek, který objasnil některé body klasifikačního řádu.

Rada školy schválila Klasifikační řád školy jednohlasně.

ad/5 o slovo se přihlásil ředitel školy, který informoval školskou radu  o záměrech školy

v oblasti dalšího zlepšování materiálně technických podmínek pro práci. V době podzimních prázdnin začne ve škole rozsáhlá rekonstrukce při které budou vyměněna okna, provedeno zateplení střech a fasády školy. Poděkoval vedení Měu Pelhřimov za péči ,kterou věnuje

školství ve městě. Místostarosta Měu ing. Tomáš Dufek informoval radu školy o dalších záměrech města v oblasti školství. Hovořil i o úvaze zřídit školní autobus, který by rozvážel

žáky dojíždějící z okolních obcí. Vedení školy v různém dále odpovědělo na dotaz o funkčnosti kamerového systému instalovaném ve škole.

V Pelhřimově dne 22. 10. 2008                                              Zapsal:  mgr. Pavel Kranda

Ověřil: mgr. Pavel Zenáhlík předseda ŠR

            mgr.  Miloslav Jirků

U s n e s en í

ze zasedání  Školské rady ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 ze dne 22.10 2008

Školská rada Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543

j m e n u j e

 - zapisovatelem pro zasedání školské rady mgr. Pavla Krandu

1/ s c h v a l u j e

    a/ Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2007/2008

     b/ Klasifikační řád školy

2/  bere na vědomí

     a/   informaci ředitele školy o průběhu oprav prováděných ve škole

     b/   informaci o funkčnosti kamerového systému k monitorování sportovního areálu školy

            a nutnosti doplnění jedné kamery , která by monitorovala prostor před vchodem do

             školní budovy

      c/  informaci o tom, že na webových stránkách školy bude umístěn  Klasifikační řád školy

      d/  informaci o tom, že na webových stránkách školy je umístěna prezentace školy

Z a p s a l:  Mgr. Pavel Kranda

Ověřil: Mgr. Pavel Zenáhlík  v. r.

             Mgr. Miloslav Jirků    v. r. 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz